Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/475
Title: Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine
Other Titles: Оцінка рівня сталого розвитку промислових підприємств України.
Оценка уровня устойчивого развития промышленных предприятий Украины.
Authors: Latysheva, Olena V.
Латишева, Олена Володимирівна
Латышева, Елена Владимировна
Keywords: sustainable development, ecologically - economic management, enterprises, model of of "space of sustainable development", economic parameters, social factors, ecological component of sustainable development
сталий розвиток, еколого-економічне управління, підприємства, конкурентне середовище, модель "простору сталого розвитку", економические параметри, соціальні чинники, екологічний компонент сталого розвитку
устойчивое развитие, эколого - экономическое управление, предприятия, конкурентная среда, модель "пространство устойчивого развития", економические параметры, социальные факторы, екологический компонент устойчивого развития
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі
Abstract: Латишева О.В. Оцінка рівня сталого розвитку промислових підприємств України. У статті досліджено процес еколого-економічного управління "простором сталого розвитку" підприємств, визначено параметри, управління якими дозволяє підвищити загальну сталість підприємств. У представленій моделі були вибрані параметри оцінки, які дозволяють усебічно оцінити ефективність функціонування підприємств в конкурентному середовищі і визначити напрями сталого розвитку підприємств. Для ідентифікації впливу екологічної складової на сталий розвиток промислових підприємств пропонується моделювання тривимірного простору сталості розвитку. Запропоновано економічну складову сталого розвитку підприємства визначати рівнем економічного стану промислового підприємства. Соціальна складова сталого розвитку підприємств характеризується рівнем відповідності підприємства сучасним вимогам корпоративної соціальної відповідальності. Екологічна складова сталого розвитку підприємств визначається ступенем відповідності господарської діяльності екологічним нормам, стандартам безпеки і рівнем впровадження та ефективності екологічних програм і екологічних проектів. Латышева Е.В. Оценка уровня устойчивого развития промышленных предприятий Украины. В статье исследован процесс эколого-экономического управления "пространством устойчивого развития" предприятий, определены параметры, управление которыми позволяет повысить общую устойчивость предприятий. В представленной модели были выбраны параметры оценки, которые позволяют всесторонне оценить эффективность функционирования предприятий в конкурентной среде и определить направления устойчивого развития предприятий. Для идентификации влияния экологической составляющей на устойчивое развитие промышленных предприятий предлагается моделирование трехмерного пространства устойчивости развития. Предложено экономическую составляющую устойчивого развития предприятий определять уровнем экономического состояния промышленного предприятия. Социальная составляющая устойчивого развития предприятий характеризуется уровнем соответствия предприятия современным требованиям корпоративной социальной ответственности. Экологическая составляющая устойчивого развития предприятий определяется степенью соответствия хозяйственной деятельности экологическим нормам, стандартам безопасности и уровнем внедрения и эффективности экологических программ и экологических проектов. Latysheva О. Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine. The process of ecologically - economic management of "space of sustainable development" of enterprises are investigated in the article. Ecological of activity, economical component and social factors are accepted in models for the increase of total sustainabless of enterprise. Сontrol their factors makes it possible to increase the sustainability of enterprises. The parameters of estimation of sustainable development of enterprises were chosen in the presented model. This model "space of sustainable development" helps to defines directions of strategic development of enterprises. For authentication of influence of ecological constituent on sustainable development of industrial enterprises the design of three-dimensional space of constancy of development is offered. The economic component of sustainable development is suggested to determine the level of economic position of industrial enterprise. A social component of sustainable development is characterized by the level of accordance of enterprise to the modern requirements of corporate social responsibility. An ecological component of sustainable development is determined by the degree of accordance of economic activity to the ecological norms, to the standards of safety and by the level of introduction and efficiency of the ecological programs and ecological projects.
URI: http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/475
ISSN: 1817-3772
Appears in Collections:Публікації, статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latysheva_ЕВД_2017_№4 _стр. 154.pdfLatysheva Olena. Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine./Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу): Науковий журнал, випуск № 4 (50), 2017, с.200, С.154-157 (0,42 ум.арк.) (фахове видання) Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних "Україніка наукова" Видання включено до міжнародних наукометричних баз: ResearchBible (Японія, 2016), IndexCopernicus (Польща, 2016), "Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування – РІНЦ)". Видання індексується вільно доступною системоюGoogleScholar617.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.